วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ธรรมแล   ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว   ย่อมนำสุขมาให้ นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ...

วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557
สัตว์ทั้งหลายคบกันโดยธาตุ

แม้ในปัจจุบันกาล สัตว์ทั้งหลายก็ย่อมคบค้ากัน    ย่อมสมาคมกันโดยธาตุเทียว   คือ สัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยเลว   ย่อมคบค้ากัน ...

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557
บุคคลผู้สงบ

บุคคลผู้สงบ งดเว้นจากการทำความชั่ว พูดด้วย   ปัญญา ไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมกำจัดบาปธรรมทั้งหลาย        เหมือนลมพัดใบไม้ให้ร...

ควรนิ่ง แม้รู้อยู่ก็ไม่พูด

พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสคาถานี้แล้ว จึงรับสั่งถามพระอานนทเถระว่า    ดูก่อนอานนท์ ภิกษุทั้งหลายถูกคำว่าเย้ยหยันอย่างนี้แล...

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557
ผู้มีศีลและผู้ทุศีล

ด้วยว่าผู้มีศีล    มีความสำรวม ย่อมได้มิตรมาก ส่วนผู้ทุศีล   ประพฤติแต่กรรมอันลามก ย่อมแตกจากมิตร นรชนผู้ทุศีล     ย...

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557
เสื่อมปัญญาชั่วร้ายที่สุด

[ ๗๙]    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อมแห่งโภคะมีประมาณน้อย ความเสื่อมแห่งปัญญาชั่วร้ายที่สุดกว่าความเสื่อมทั้งหลาย.   ...

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557
เราจะไม่ประมาท

ผู้มีปัญญาดี เมื่อชนทั้งหลายประมาทแล้ว      ไม่ประมาท เมื่อชนทั้งหลายหลับแล้ว ตื่นอยู่ โดยมาก    ย่อ...